Leievilkår


1. Leieavtale:
Den som underskriver kontrakten, er ansvarlig ovenfor Utleiekongen AS sine vilkår og økonomiske forpliktelser. Kontrakten skal være adressert på rett person/firma før signering. Ved omfakturering vil det bli belastet med kr. 250,-

2. Leietid:
Beregnes fra den dag avtalt utstyr leveres, eller sendes til kunden, og frem til utstyret er levert tilbake på lageret til Utleiekongen AS eller hentet hos leier. Leietiden er avtalt i kontrakten ved avtaleinngåelse.
Alt leid utstyr skal tilbakeleveres på det stedet det ble hentet, dersom det ikke skriftlig er inngått avtale om annet leveringssted.
Ønsker leietager å utvide leieperioden, må utleier kontaktes. Dette vil ikke være noe problem såfremt utstyret ikke er utleid til ny kunde. Leveres det leide utstyret tilbake senere enn avtalt, uten utleiers skriftlige godkjennelse, beregnes det dobbel leie for dagene som er over det som er avtalt leieperiode.

3. Betalingsbetingelser:
Kreditt gis ikke til privatpersoner eller bedrifter med betalingsanmerkninger.

F.A.Q: Hvorfor har vi depositum?
For å sikre din bestilling og for å garantere tilgjengelighet og kapasitet den ønskede dato har vi depositum på bestillinger samt avbestillingsfrister. Dette medfører at vi kan fortsette å holde prisene nede og gir en god forutsigbarhet både for kunde og oss som leverandør.

4. Avbestilling:
Ved avbestilling senere enn 3 mnd. før leveringsdato blir kunde fakturert for 40 % av avtalt leiebeløp. Dersom avbestillingen kommer senere enn 4 uker før leveringsdato betales 100% av avtalt leiebeløp. Avbestilling skal skje skriftlig pr e-post.

5. Montering / Levering:
Dersom det er avtalt at Utleiekongen AS skal montere/demontere utstyr nevnt i denne avtalen, plikter leietager å sørge for at alle nødvendige tillatelser er innhentet.
Hvis Utleiekongen AS blir stoppet med bygging av telt, eller at vi må demontere teltet tidligere enn det leieperioden er avtalt, vil kunden bli fakturert for avtalt leiebeløp i sin helhet. Dersom teltet er montert og må demonteres grunnet væromslag blir kunden fakturert for avtalt leiebeløp i sin helhet. Dersom væromslag medfører at teltet likevel ikke kan monteres som planlagt kan kostnader for monteringsarbeid fratrekkes, avhengig av omstendighetene.

Etter at utstyret/telt er montert/levert og ferdig montert skal leier og representant fra utleiekongen gå gjennom at alt er som bestilt. Leier har det totale ansvar under hele leieperioden å se til at utstyret/telt er forsvarlig sikret mot vind, snø eller andre uforutsette hendelser som kan skade utstyr/telt. Leietaker har ansvar for å påse at utstyr ikke blir stjålet. Leier vil bli fakturert for skadene etter dagens priser på utstyr som evt. er skadet.

Dersom ikke annet er avtalt leveres bord/stoler/inventar inn til teltet. Kunden setter deretter opp bord/stoler og dekker på etter eget ønske. Prisene i tilbudet er beregnet på at utstyr er levert maskinvasket fra oss, etterpolering av glass og bestikk må derfor påregnes. Ved tilbakelevering av service skal alt være avskylt og pakket.

6. Reklamasjon:
All reklamasjon på utstyret, skal skje samme dag ved levering/montering hos kunden. Dersom utstyr er tatt i bruk, har leietaker godkjent leveransen. Ubenyttet utstyr refunderes ikke kunden.

7. Fremkommelighet:
Byggeplassen må være ryddet slik at vårt mannskap enkelt kan montere/demontere utstyr. Det skal være kjørbart med lastebil og evt. henger frem til levering- og monteringsstedet. Er ikke dette ordnet så vil kunden bli fakturert for ekstra arbeid pga. rydding av område. Kunden kan bli fakturert for merarbeid, kr 450,-pr time eks. mva hvis opplysningen ikke er gitt Utleiekongen AS på forhånd.

8. Forsikring:
Utleiemateriellet er forsikret mot transport og naturskader, såfremt Utleiekongen har stått for transport/montering av telt. Forsikringen dekker ikke hærverk eller lignende skader på utleiemateriellet. Leietager forplikter seg til å dekke slik skade etter regning. Dersom det er meldt liten kuling eller høyere kategori er leietaker pliktig til å avlyse arrangementet og sikre at partytelt demonteres for å unngå skader (gjelder ståltelt). Aluminium teltet tåler mye mer vindlast men monteres ikke ved 15 m/s eller høyere. Dersom Utleiekongen AS har stått for monteringen har utleier rett til å demontere telt umiddelbart dersom meteorologen melder om liten kuling eller høyere kategori (ståltelt) og 15 m/s eller høyere (alutelt). Avtalt pris for oppdrag blir ikke tilbakebetalt leietaker dersom oppdraget må avbrytes grunnet værforhold som nevnt. Vi har selvsagt ansvarsforsikring som dekker skader forårsaket av utleid materiell såfremt Utleiekongen har stått for monteringen. Teltet med inventar er verdisakforsikret men kunde må dekke egenandel ved skader eller tyveri (dersom forholdet dekkes av forsikringen).

9. Rengjøring:
Alt utleid utstyr skal være renset for avfall av alle slag, som glass, tallerkener, tape, lim, strips, mat og søl av drikke etc. Det er forbudt og grille, steke mat e.l. inne i teltene. Det skal ikke brukes tape på kunstgresset!

Ved egenmontering:
  • Telt og utstyr skal tilbakeleveres i samme stand som ved henting. Teltdukene skal innleveres rengjort og tørr. Kostnader relatert til tørking/rengjøring dekkes av leietaker i sin helhet. Utgifter i forbindelse med tørking av teltduk kan bli belastet leietager, minst 1500,- kroner pr. telt inkl. mva.
  • Dersom flere telt er utleid til samme leietaker plikter leietaker å sortere teltene i sine respektive bager før tilbakelevering (fargekoder). Manglende sortering medfører en kostnad på 450 kroner pr. time eks. mva. 
F.A.Q: Hvorfor skal teltet være tørt ved innlevering?
Teltduken får jordslag og blir ødelagt dersom det ligger fuktig over lengre tid. Tørking av teltduk i demontert tilstand er tidkrevende. For å holde prisene nede er det ønskelig at teltet såfremt det er mulig tørkes godt før demontering. Ved varierende værskifte er vi i de fleste tilfeller fleksible med tilbakelevering uten tillegg i prisen dersom teltet må tørke en ekstra dag hos kunde før demontering.

10. Skader:
Utleier er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting oppstått i forbindelse med bruk av det leide materiellet. Ved egenmontering er leietaker selv ansvarlig for å sikre teltet tilstrekkelig og demontere dersom været tilsier en risiko for skader.

Det skal ikke benyttes spiker, tegnestifter eller annet som kan lage hull I utstyr / teltdukene . Er det benyttet festemiddel som har skadet, revnet eller det er kommet hull i utstyr / teltdukene, vil leier bli belastet for utlegg relatert til reparasjon av utstyret.

Det skal ikke brukes tape på kunstgresset, husk at det tar litt tid for kunstgresset å sette seg i underlaget.

Det skal heller ikke brukes tape på partyteltet!

Utleieren er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller indirekte tap.

På stålteltet blir alle teltstengene grundig sjekket etter hver utleie. Ved skader/slitasje blir duker og stenger byttet ut fortløpende, vi har stort reservelager. PVC duk er av meget høy kvalitet PVC 500 g/m² med rip stopp. Rammen er av galvanisert stål som tåler stor belastning (50x1,5 mm, 38x1,1 mm / 54x1,5 mm og 38x1,1 / 42x1,2 mm). Våre telt er blitt testet i flere år og utsatt for kraftig vind. Vi kan tilby gratis utlån av barduneringselementer til våre kunder (betonglodd eller kraftige jordspyd).

11. Fremleie:
Leier kan ikke låne ut utstyret eller fremleie til 3.person.

12. Reklame:
Reklamen til Utleiekongen AS som er fast på teltene skal ikke tildekkes uten særskilt avtale.
Utstyr som er kommet bort eller ødelagt av leier blir belastet leietager til dagens veiledende priser. Utleiekongen AS kan belaste leietaker for tapt leieinntekter inntil nytt utstyr er fremskaffet
Hvis leietager misligholder sine forpliktelser, eller medvirker til at Utleiekongen AS blir skadelidende, har Utleiekongen AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Utleiekongen AS kan da hente leieobjektet uten noe forbeholdt ansvar eller dekke tap som leietager måtte få.

12. Force majeure:
Hver av partene i nærværende kontrakt fritas for sine forpliktelser dersom parten kan bevise at parten er blitt forhindret av force majeure. Som force majeure regnes streiker, lockout, naturkatastrofer, krig og krigslignende situasjoner og lignende hindringer som er utenfor partens kontroll, og som man ikke med ¬rimelighet burde ha forutsett kunne inntreffe da avtalen ble inngått.

13. Tvist:
Ved enhver tvist mellom partene som utledes av denne kontrakt eller gjennomføringen av den, vedtas Kristiansand forliksråd og/eller Vest-Agder tingrett Kristiansand som rett verneting.

Oppførte vilkår gjeldende fra april 2019

Leievilkår